Deklarácia našich cieľov – PSF / ženská platforma

Na otázky rodovej rovnosti sa z rôznych dôvodov zabúda, no silný hlas a systematická aktivita sú pre ich riešenie kľúčové. My v ženskej platforme Progresívneho Slovenska sa chceme týmto témam venovať. Usilujeme sa o progresívny pohľad na riešenie dôležitých tém rodovej rovnosti a odstránenia sexizmu zo všetkých sfér spoločenského života. Nestačí napísať zákon – najmä v situáciách, v ktorých sa otázka rovnosti odohráva v súkromí domácností, kde mnoho aktivít nemožno regulovať.Spája nás snaha o vytváranie spoločnosti, v ktorej žiadna žena nebude znevýhodňovaná iba preto, že je žena. Naším cieľom je nielen zadefinovať základné problémy žien v slovenskej spoločnosti, ale tiež systematicky vytvárať tlak na úrady, inštitúcie a politikov, aby sa tieto problémy zodpovedne a zmysluplne riešili a vyriešili.

Zadefinovali sme štyri oblasti, v ktorých vidíme vážne nedostatky v problematike rovnosti žien a mužov, pričom sa tieto oblasti môžu v rôznej miere prepájať:

·        Spoločenská
·        Sociálno-rodinná
·        Profesijná
·        Psychologická

Naše dlhodobé ciele v jednotlivých oblastiach:

 

I. SPOLOČENSKÁ 

1.         Podpora rodovej rovnosti na Slovensku 

a.       dbať na nutnosť vytvárať rovnaké šance a príležitosti v každej životnej situácii

b.       odstraňovať rodové stereotypy

 

2.            Podpora medzinárodných zmlúv týkajúcich sa ochrany práv žien

a.            vyjadrujeme súhlas s ratifikáciou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský) 

b.            presadzovať komplexné opatrenia na prevenciu a riešenie všetkých foriem násilia na ženách vrátane obchodovania so ženami

 

3.            Zvýšenie sebavedomia a aktivizmu žien v spoločnosti

a.            zvyšovať povedomia žien o ich právach

b.            vyvíjať úsilie na odstránenie horizontálnej a vertikálnej profesijnej segregácie, ako aj odstránenie rodových mzdových rozdielov

 

II. SOCIÁLNO-RODINNÁ

1.           Zatraktívnenie delenia povinností v domácnosti (osobný život) a mimo nej (profesionálny život)

a.            zvýšiť informovanosť o možnostiach zosúladiť rodinné a pracovné povinnosti žien

b.            zvýšiť informovanosť o potrebe rovnej účasti na rodinných úlohách a povinnostiach

c.             presadzovať legislatívne zakotvenie čerpania rodičovskej dovolenky pre mužov

 

2.            Posilnenie sociálnej siete pre ženy a rodiny

a.            zefektívniť riešenie problémov v rodinných väzbách

b.            vytvárať pre ženy a dievčatá také podmienky, aby za prácou nemuseli odchádzať do zahraničia

c.             Aktívne pomáhať ženám zažívajúcim násilie, ako aj ženám v ťažkých životných situáciách

 

3.            Posilnenie postavenia žien-samoživiteliek

a.            podieľať sa na príprave návrhov, ktoré pomôžu matkám-samoživiteľkám v dosahovaní vyplácania výživného

b.            posilniť postavenie ženy, ktorá sa stará o dieťa/deti sama

c.             vnímať rozdielne potreby, ale aj rovnako férové možnosti naplnenia týchto potrieb pre matky-ženy v meste/na vidieku/v marginalizovaných skupinách

d.            adekvátne podporovať osamelé matky

 

III. PROFESIJNÁ

 

1.            Legislatívne zabezpečenie rovnosti v práci

a.            dbať na rovnaké platové podmienky pre ženy a mužov

b.            dbať na rovnaké podmienky pre kariérny rast

c.             zmeny na riadiacich pozíciách – zmena firemnej politiky – ukotvenie v kódexe firmy

d.            propagovať tzv. deň rovnosti v odmeňovaní

 

2.            Príprava zamestnankýň na zmenu charakteru práce vplyvom informačnej revolúcie 

a.            motivovať a informovať ženy v IT oblasti a možnostiach práce v nej

b.            presadzovať témy možností práce s dieťaťom –  možnosť čiastočných úväzkov, práca z domu, väčšia variabilita v zákonníku práce, lepšie sociálne služby zamerané na rodiny s deťmi a pod.

c.             monitorovať súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

 

3.            Vypracovanie kvót pre spravodlivejšie zastúpenie žien

a.            poukazovať pozitívne príklady, napr. ženy na zvoliteľných miestach na kandidátke

b.            motivovať politické strany k prijímaniu cieľov na zvýšenie zastúpenia žien

c.             iniciovať celospoločenskú diskusiu o zvýšení participácie žien v politike 

 

IV. PSYCHOLOGICKÁ

  1. Tlaky vyvíjané na ženy

a.            propagovať ideu prirodzenosti starnutia a nediskriminovať ženy pre ich vek, vzhľad či pribúdajúce vrásky

b.            boj proti vzájomnému podceňovaniu sa medzi ženami – identifikácia týchto dôvodov a ich odstraňovanie

c.             identifikácia dôvodov vzájomného podceňovania sa žien a boj proti takémuto podceňovaniu

d.            odstraňovať psychologický nátlak, mýty o „tradičnej“ výchove, mýty prameniace z dezinterpretácie tradícií a zvyklostí, odstraňovať predsudky

e.            aktívne podporovať zdravie žien a propagovať nutnosť zdravotnej prevencie

 

2.            Definícia prienikov a rozdielov ženského a mužského sveta

a.            vnímať pohľad samotných žien na ich postavenie v rodine a spoločnosti

 

3.            Nevyhnutnosť podpory žien mužmi vo svojom okolí i globálne

a.            vzbudiť u mužov i žien záujem o prijatie a presadzovanie myšlienky rovnosti pohlaví

 

Verzia 02/11. 5. 2018

Tento dokument je otvorený novým návrhom a úpravám. Bude priebežne revidovaný podľa aktuálneho vývoja platformy, jej potrieb, a predovšetkým podľa potrieb spoločnosti.

 

Vypracovali:

Jana Hanuliaková

Katarína Erdélyová

Petra Balejová

Dana Kleinert

Veronika Gulášová
Radka Komžíková